NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Ak Tavuk

Ak Tavuk

Tarih 20 Aralık 2010, 02:09 Editör Necdet ÖZEN

Ak Tavuk

 
Kişkene kapıdan kirgende ong yaktakı aran kapısındın canasasında toklulardın cünün kırkıp bolgan atası Orazali’ge karadı Akbalay. Toklulardın cünü kırkılıp pitti ya endiği atam mınavlardı kaytarıp aketip Akbayır’dakı ağıldın kasında bolgan kozu şobanına kosavıy dep aytar dep tüsündü özözüne. Tüsüngenindiy akırında atası Akbalay’ga aylanıp:
 
-Menim köp işim bar balam, barıp ketip Canay’dı şakırıp kel de mınavlardı aketiniz dedi. Akbalay da cuvurup ketip Canay’alardın üylerine barıp Canay’ga toklulardı aketiyiklerin ayttı. Ekevi birge kollarına birer tayak alıp kelip toklulardı aldılarına alıp aydap aketip Akbayırda kozu şobanı Murtazali akayga kosup biyday egivli tarlalardın arasından oynay oynay köyge taman kaytyatkanda aydalıp egilmiy kalgan bir ızandın otlarına atın ciberip özü de ızandın şegindeki terektin kölgesine oturup cavurnun tereke süykegen bir akay kördüler. Onun kasına barganda özlerindinde arıganın oylap bu cat akayga koşkeldi aytıp kolun öbüp canasasına şonkaydılar.
 
-Balam, siz bu köydensiniz mi dedi bu cat akay. Olar da tuvra degendiy etip tömenge basların salladılar.
 
-Köyünüzge cogardan karadımda; üylerinizmen aran, samanlık nediy tutası şorakman sılavlı azbar kalavlarındın töbesi koray tegenegimen cabılgan ama mına künbatar bette bolup köydün en kenarındakı üydünde töbeleri kirametli, azbar kalavındın töbesi bile kirametmen cabıvlı, porta kapısıman kişkene azbar kapıları, terezeleri, üy kapısı yeşil boyalı bolganga barlıklı bir kisidin üyü eralde. Bu üy kimdiki dep soradı.
 
-Akam; o üyde Medine totay degen altmış caslarında üylenmiy kalgan bir bike öz basına yaşaydı, köyde o üyge şaytanlı üy diydiler dedi, Canay.
 
-Nüşün olay dep aytadılar dedi, cat akay.
 
-Men nüşün aytkanların bilmiymen ama anamlarday bikeler öz aralarında öşek etip aytkanda tuyganıma köre; Bu üydü yasagan kisi tarlası malı bek köp Kelmambet degen birevi eken. Bu akaydın Musladin degen bir balası bolup başka balası nesi bolmagan. Musladin ösüp cas bolganda Kelmambet akayman bikesi avurup anyaka köşkenler. Capcas kalgan Musladin de cuvuk köyden Menzade degen bir kızga aşık bolup üylenemen dep ayttırgan, kız da bek barlı Musladin’ge baraman dese de onu süygen Bariy degen birev bareken. Bılay bolsa da bular üylengenler ama bu Bariy bek caman bir kisi bolganga bunu mıtmay cürgen. Bulardın da ertengisi cıl bir kızları tuvgan, atın Medine dep ataganlar. Medine kız eki casın tolturmayburun bu Bariy bir kün köyge kelip kasında kişkene balası bolsa da Menzade’di alıp kaşayık bolgan ama Menzade ketmiy tireskende kolundakı mıltıktı patlatıp onu öltürüp kaşkan. Kırda şalışıpyatkan Musladin akay akşam köyge kelgende azbarındın ortasında bikesindin ölüp catkanın, kişkene kız balasındın da onun basında cılapyatkanın körüp bek aşuvlangan. Bu aşuvu bir kırlı geşmiy künlermen bikesindin artından cılap akırında aklın coygan. Üyüne nesine kelmiy kırlarda cılap cürer bolganga tonguzup avurup bek keşikmiy o da anyaka köşken. Bulardın tuvganları nesi bolmaganga köydün kartları cıyılıp; sıyır, koy, at nediy malların satıp Medine kızdı bir kurtkadın kasına bergenler. Medine’di bu kurkta karap östürgen. Medine kız da anasına usap bir güzel kız bolgan. Onu östürgen kurtka da bek kartayıp ölgenson Medine kız balaban korantada birözü kalavıygan. Korantasın bir kırlı mıtmagan bolayık keşeleri Musladin akaydın korantasına kelip kıdırganın, anyaktı mınyaktı tüzeltkenin öşek etip köyde aytar bolganlar. Bılay öşek köyde aytılganga mı yoksa Medine’de bek güzel bolup özün ayttırganlardın erbirşiylerin sıltav etip barmaganga mı ne bolayık, esiyip kart kız bolup üylenalmay kalgan. Onun üşün Medine totay üyde calgız yaşaydı. Calgız öz basına yaşaganga mı ne bolayık üyge şaytanlı üy dep aytadılar. Bikeler bunu öşek etseler de menim atam Börsöyün mınday şiyge inanmanız der. İşte bılay akam, o üyge şaytanlı üy diydiler dep anlattı, Canay. Onlar bunu anlatayım diyatkanda akşam bolup kas karardı, o cat akay atına minip coluna ketti, eki bala da köyge kayttılar. Üylerine barayıkta aralıkta kalav köşesindin basında üş castın aralarında konuşkanların körüp toktap, kalavdın karaltısına casırınıp olardın konuşkanların tınladılar. Bu caslardan Beynali:
 
-Merkane'men Zayde bu keşe Medine totay’dın üyünde catayık ekenler, bilesiniz Merkane’alardın itleri bek kabadı, keşe konuşmaga baramayman. Bu keşe kel de terezeden konuşurmuz dep kaber ciberdi aydınız keş vakıt kalk catkanson ketiyik degende İbadla da Zayde’ge aşık bolganüşün kelirmen dedi. Üyerde bolgan Calobay’ga da sen de kel de bizdi kollarsın birev ne keliyiktiy bolsa kaber berirsin dediler.
 
-O üy şaytanlı diydiler men kelmesem dedi, Calobay. Anav ekevi de şaytan maytan yok inanma, cas kisi şaytandan cinden korkamıeken köyde tuyulsa yat bolur dediler. Canay da Akbalay’ga sıbırdap:
 
-Mınavlar casmız dep kopayıp cürediler, ötmek cegen son sokakka şıkta şunlarga bir şaytan oyunu yasayık dedi. Ekevi üylerine kayttılar. Canay ötmek cegenson azbardın bir kuvusundakı ketektin kapısın aralap aldıngı künlerde bala catıp şipşeleri azakay öksen bir ak tavuktu aldı. Tavuktun basın kanatındın astına tıgıp koltuğuna aldı. Akbalay da aytıskan cerlerine kelgende ekevi Medine totaydın korantasına taman cönediler. Akbalay ince bir şıbıktı azbar kapısındın taktasındın aralığından tıgıp şeklengen cerinden cogarka tuvra şekti kötergenimen kapı aşıldı. Eki bala azbarga kirdiler. Azbardın eveli araba ne canastırılgan ama şimdi boş bolgan kakrasındın bir kuvusunda eveli bir tavuktun bala catkanı belli bolgan yuvasınday cerge tavuktu catkızyatkanda üydün terzesi aşılıp Medine totay tısyaka karadı. Tavuk ak bolganga onu körüp tısyaka şıgıp karasa bu eki baladı casırıngan cerlerinde karaltısından tanıp kaslarına bardı.
 
-Ne karap cürüsünüz ballar? dedi: Canay’man Akbalay da oga eki kızdın keşe catmasına kelgenin, olarman konuşkan eki castın da katlarına birevin taga alıp bu keşe terezege konuşmaga keliyiklerin tuyganların ama bu korantadın şaytanlı bolganından korkup korkmaganların körüyük bakalım dep bala catıp kurkuldagan tavuktu akelip anyerge catkızganson casırınıp olardın kaytiyiklerin körermiz dep tüsüngenlerin ayttılar. Bu Medine totayman üydün terezesinden olardı tınlagan kızlardın bek oşuna ketti. Toktanız netiyik ekenler dep külüstüler. Medine totay işkerge kirdi, kızlar terezedi captılar. Bu eki kıtımır bala da kakradın bir kuvusuna catıp casırındılar. Bek keşikmiy bu üş cas kelip azbar kalavından atlap tüsüyük boldular. Bu arada azbar kapısına cönegen Calobay kişkene kapıdın şırtın coklap aşık bolganın körüp anav eki castı kapıdan tıgıp özü de işkerge kirdi.
 
-Yav bu kapıdın şırtı aşık, işte aşık bolmaz ya degende anav ekevi de,
 
-Keliyigimizdi bilediler ya kızlar aşık taslaganlardır korkma deseler de üşevi de işlerden korkup basladılar. Calobay kapıdın tübünde kalıp anav ekevi terezege tuvra cürdüler. Terezedi tıklatamız dep üydün negizine canaskanda bala catkan tavuktu körmiy İbadla ayağıman ayvandın yuvasına baskanda ak tavuk ürküp cerinden turup aldıngı vakıtta bala catkanga, kurk kurk etip kanatın kakkanıman bu üşevi de ötleri patlap bolgan cerlerinde kalavıydılar. Ne kaşmaga bildiler ne de üyge tuvra ketmege. Bunu körgen Medine totay üyden şıgıp kelip:
 
-Men saga bu keşe kelme dep tembiylegen edim, kene kelgensin mına caslar süygenlerimen konuşayık ediler dep ak tavuktu alıp azbardın anavbir kuvusundakı ketektin kapısın aralap tıkgıp kayttı. Karasa caslar bolgan cerlerinde tigilip turular.
 
-Bu keşe de kelipkoyu ama kimsege birşiy etmez, korkmanız keliniz kızlar terezede dep aytsa da bu üş ciğit de korkudan birşiy aytmay kaytıp kettiler. Olar ketkenson kızlarman Medine totay, bir de eki kıtımır bala sarkıldasıp küldüler. Medine totay da kızlarga:
 
-Ertengisi künlerde kimsege birşiy aytmanız, bakalım köyde kaytip tuyulayık, kaydiy öşek bolup şıgayık biz de tınlarmız dedi. Kızlar da Canay’man Akbalay da kimsege birşiy aytmadılar. Canay gene Medine totaydan ak tavuktu alıp aketip özlerindin ketegine kapadı. Aradan künler geşti bu caslar yene kızlarman keşe konuşyatkanda kızlardan Merkane süygenine:
 
-Keşe Zayde’men ekevmiz sizdi köp bekledik ama kelmediniz? dep soraganda, Beynali:
 
-O keşe sizge keldik ama Musladin akay bizge ak tavuk bolup köründü. Biz de bolgan cerimizde kalavıydık ötürük tuvul bek korktuk dep ayttı. Bunlar konuşyatkanda başkaları da bunu tuyganıman köydün işinde Musladin akaydın üyüne kelgeni, ak tavuk bolup körülgeni öşek bolup aytıldı. Medine totay, Merkane, Zayde tuvrasın aytsalar da köydün kalkı bir kırlı inanmadı. Bir kış künü keşe Canay’alardın üyünde Akbalay da barekende gene şaytanlı üyge Musladin akaydın keletaganı, Ak tavuk bolup körüngeni öşek etip bikelerdin arasında aytılyatkanda, Canay üyerdeki bikelerge aylanıp:
 
-O ak tavuk bizim bala catıp şipşe şıgargan tavuk. Onday birşiy bolmadı onu biz yasadık. Ciğit caslar korkmay kaytip barar ekenler dep tüsündük. Hiş ölü kisi tirilip kelir mi, aytılgan öşekke inanavıyasınız degende üyerde bolgan bikelerden birevi:
 
-Canay’man Akbalay bolganson men inanırman tuvra aytkanlar dep söylendi. Bu arada Medine totay da üydün kapısından kirgende öşektin üstüne kelgenge oga sorganday etip üyerdeki bikelerdin tutası betine karadılar:
 
-Caslarga yat bolur utanırlar dep aytmayık edim ya, bu eki kıtımır baladın aytkanı uşun, onday birşiy yok inanmanız. Men özüm de ayttırganga barmay, bir de şaytanlı dep öşek etip aytılganga üylenmiy kartayıp üyde kaldım. Endiği ötürük şiylerdi öşek etip aytmanız dedi, Medine totay.
 
Uzun kış günlerinde bir köyümüzde anlatılanlardan bir dedikodunun olumsuz sonucunu Canay’ımızı esas alınarak anlatmaya çalıştım. Tutasınız sav bolup savlukman kalınız.
 
09.12.2010
Necdet ÖZEN
Aktepe (Rıpkıye) - Alpu - Eskişehir

Bu haber 2428 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ertengıler

Bavursak

Bavursak Bavursak

Toy Sogum

Toy Sogum Toy Sogum

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi