NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

(Tuvarşı) Azamat Bılay Ayttı

Necdet ÖZEN

04 Mart 2013, 09:12

Necdet ÖZEN


Şontuk Şabay’dın Devamı
(Tuvarşı) Azamat Bılay Ayttı
 • Men senimen akranman ya atan Şabay’dın atın avulda köp tuydum. Menim atam Köşerbay’man akranmı ediler yoksa o ondan üykenmedi bilmiymen. Menim atam Köşerbay, tarlası, atı nesi bolmagan carlı bir kisi edi. Olay bolganga oda kartayganşek mendiy tuvarşılık yasadı. Atadan kalmagan, kaynatadan kalmagan carlı kisi bolganımızgamı ne men de avuldun tuvarın bagıp tuvarşılık yasap cüremen. Biyerge Karadere dep aytarmız. Mına basına oturgan bu kaynak suvgada biz Karbızpınarı diymiz.
 • Begarüv işte savbol meni mında akeldin, süyündüm. Senin atan Köşerbay anyaka ketmiyburun saga birşiyler anlatkandır atam Şabay’dan ötürü dedi Akmanbet.
 • Aytaredi ya, esimde ne gadarı kaldı bilmiymen. Kalganı gadar aytayım olay bolsa. Menim atam avuldun tuvarların bagadı ya. Künlerden bir kün cuvuk avulda tatasındın kızındın toyu bareken. Toyga ketmese bolmayık, tuvarlardı taslasa kim bagayık diyatkanda, o vakıtkı mıktardın kaberi barya toy bolayığından. O toyda kız mı kaştı, kiyev bolayık baladın mı acele işi bar bilmiymen issi bir vakıtta, arman ne köterilmiy bolgan. Niyse mıktarman atam, Şabay akama kelip üş dört künlügüne tuvar bagarsımı degende Şabay akamda bolur depkoyu. Atamalar toyga kektenler Şabay akamda tuvarlardı alıp bakmaga ketken. Avuldun merası köp ya şimdikindiy bir kün Akbayır’ga, bir kün Beylik’ke işte bir Darren’men tospa betke otlatmaga aketeilir. O künde bu şimdi oturgan cerimizde bolgan Karadere’ge akelgen tuvardı. Tuvar biryaka ketse avuldun bızavşısı da sıyırlardın emşegin emmesinler dep onun terskaytındagı cerge aketiri edi yene şindikindiy. Bir de bizim avulda, korucu, imam, tuvarşı, bızavşı akkı arman vaktında biydayman ödelir. Bagılgan malga köre mal kisisindin üyünde de akşam asın cer tuvarşı, bızavşı, bir de koy şobanları. kündüz üyle asında bir torbaga tüyüp yene bakkan kisilerge bererler. Üş dört kün tuvar bagayık ya Şabay akam o kün bakkan, akşam tuvardı avulga akelip üylerine darkatkanson o kün as sırası Kudayberdi akaydın üyünde eken. Askanada akşam asın cep bolganlar. Kuyulgan şaylardı işipyatkanda Kudayberdi akay :
 • Armandı kötermege keş kaldık, mınavdan cavunlar baslasa kaytermiz, sonuna keldik ya eki armanımız kaldı onu da kayırlısıman köterip alsakta ziyan ne bolmasa dep laplaganıman. Eki balasıman bikesi de:
 • Yok be taga cavun ne cavameken, ava da begissi köterirmiz dep aytıp lapka karıskanlar. Olardı tınlapyatkan Şabay akam da:
 • Men tuvardı bu kün Karadere’ge akettim. Ava begissi edi aytaknınızday. Avadın issisinden mi ne tuvarlar suvdu işkenimen otlamay, bazı tereklerdin salkınına cattılar. Men de tereklerden birevindin salkınına cantaygan edim,yuklap kalgaman. Uykumda tüs mü kördüm yoksa yanganson kün mıyıma ötkenge mi ne bilmiymen deredin işinde üyerde bolgan kuru koray tegeneklerin cıyıp üygen bir şingene bikesi kördüm. Bu bike şalbarındın kisesinden bir kipret şıgarıp kuru tegeneklerdi tutastırdı. Men de ne boladeken dep kasına bardım. Kaytesin şu bu issi avada ne ot cagasın demege kalmadı. Sen bu issige karama biraz sora cavun cavayık ava suvuganday bolsa cılınırsın dep aytıp coytuldu. Közümdün kapakların uykalap karadım bike cok ama cıyıp cakkan tegenekleri de emen canıp bolup, külleri kaldı. Tuvra mı yoksa mıyım mı avustu mıyaylan mı boldum dep ayağımman türtüp karasam cangan ottun külleri turu. O ara küntuvar betke bir karasam Ardışlık tavındın töbesinden bir kara bulut, bir cel şıktı. Celmen birge bulut köbüydü. Ne boldeken men uykudan yanmadım eralım dep tüsünyatkanda bulut menim bolgan cerime tuvra kelip Karadere’ge bir cavun kuydu. Terek astında bolsamda suvlandım. Keşikmiy kıbla betten mi esti ne bir cel şıktı buluttua kasabaga tuvra kıbla betke kayıp cok boldu. Siz körmediniz mi dep aytkanıman. Kudayberdi akaydın eki balası :
 • Canım biz arman cerdemiz, onday birşiy bolsa köreredik. senin mıyına kün ötüp tüsten yanalmay sandıraklap koyusun degenler. Eki kelini de aralarında indemiy sıbırdasıp külgenler.
Şabay akam da siz Karaderedi kaydan körüyüksünüz arada Kelkaya bar. Onunüştan köralmagasınızdır. Men sizge örtük mü ayttım dep üyerden turayık bolganda. Şabay akamdın şortayayıgın oylagan Kudayberdi akay:
 • Canım ne olay aytasınız, Şabay’dın aytkanı tuvrada bolur, Bizim avuldan Karadere’ge cavgan cavun caz kününde körülmez belkim. Kış kününde kökte bulutlar tutas bolur ama caz kününde bir cerge cavup yeşer desede eki balasıman bikesi :
 • Avulga cavun cavmadı, caz cavunu bir cerge cavup ketti diyik ama kökte bulut kararganında köreredik dep Şabay’dı ötürük aytadı degendiy etip külgenler.
O akşam Şabay akam indemiy birşiy aytmay turup şıkkan. Üy kalkı onun artından külüp kalganlar. O keşe toy bolgan avulda konaklar neler oturup cep bolup catayıkka tuvra toy üyüne kelgen Şabay akam. menim atamdı tabıp:
 • Akam men tuvarga ketmiyikmen, sen kelip tuvarındı özün bagıp otlat avuldun tuvarı üyünde ne de kalmasın dep, keşe kaytıp avulumuzga tuvra cürebergen.
 • Yav balam ne boldu toy yarın pitiyik, onu da pitiriyim de olay avulga barayım dese de ekşip pırşıp ne bolganın aytmay illa da keliyiksin degen. Atam da onun birşiyge öpkelegenin oylap karındasına aytıp avulga kaytkan. Ettengisi kün tuvar bagıp akşam as sırasına atam Kudayberdi akaydın üyüne barganda üydün kalkına ne boldu da Şabay’dı öpkelettiniz degende akşam asında söylesivlerdi aytkanıman atam ne bolganın oylagan ama Şabay akama birşiy aytmagan. Aytsa da zaten Şabay akam nege öpkelegenin işbirevge aytmaz eken. İşte bılay kardaşım Akmanbet. Men senin atan Şabay akamdı tanımam, işte körmedim. O asker kektenson men tuvupkoyuman ama menim atam Köşerbay onun üşün begarüv cigit edi ama nüşün, nege, kayvakıt pırtayganı belli bolmaz edi dep aytkanedi.
 • Bolsun dedi Akmanbet, aydı ekindi avdı kas kararmay avulga barayık, menim de iynimde üş künlük sakalım boldu. Kasabaga ketken birevmen birge ketip sakalımdı şaşımdı kırktırayım diymen. Ketken kisi bolur ya dedi Azamat’ka:
 • Ketken bolurya maga kalsa yarın bizim avulga cuvuk avuldan belber Karaydar keliyik oga kırkılavıyarsın ya yene de özün bilirsin degenimen o kaydiy şiyeken dep söylendi özözüne. Tuvarlardı kaytarıp keldiler ekevi avulga. Azamat’tın üyünde kiygen lastik ayakkaplardı taslap ıstanın kiyip konak odasına keldi Akmanbet. O ara mıktar Esbergen kolunda sinimen ciyik birşiyler akeldi. Ekevi birge akşam asın cediler. Keşe avuldun kavesine şıktı. Birkaç tas basamaklı, kerbişten yasalgan bir kişkene ocağı, töbesinde bir löküs lambası cagıvlı, eki üyken terezesi bolgan, işinde duvarındın üş yagına takta oturak yasalıp duvarga kakgılgan, altı yedi takta masalı masalardın bir yağı takta sıraga canastırılgan, üş yağına da takta sandalyeler salıngan bir kave edi. Kapıdan işkerge kirgende üstü meşindiy birşiymen tösevli bir koltuk baredi ya eralde belber koltuğudur dep tüsündü. Avulda körmegen kisilermen tanıtsı, söylesti. Ertengi kün sebelep cavun cavyatkanın körüp avuldun kavesine bardı. Kaveci Bayşora akay üyünden piyner nediy aslar akeldirdi, barabar cediler. Şay işip oturu ekende kolunda kara bir körüklü şanta, kisidin iyeğine keliyik ceri ketik bir şanak bolgan birevsi kirdi kavege. Kaveci ocaktan onu körüp:
 • Koş keldin Karaydar, cayav keldin mi kayttin dep kater soradı.
 • Koşbulduk Bayşora, cayav keldim ya colda sebelegen mına cavun menia azkay suvladı.
Mınavı kim degendiy etip Akmanbet’ke karadı. Koş keldin biyerlerden tuvulsun, kayerlisin kimge keldin dep soradı. Akmanbet de kim bolganın, kaydan kelgenin burungu soraganlarga aytkanınday ayttı. Olar söylesyatkanda işkerge kolunda bastonu, sakalları appaşık bir kart kirdi:
 • Karaydar balam bireki kün keşiktin bıgay, koş keldin bakalım dep belberdin koltuğuna oturdu, bu arada.
 • Yav Bayşora, bizim Şabay’dın ulu kelgen debayttılar. Bir körgeyyedim dep de keldim ya mına Karaydar’dı körgenimen kırkılayığım esime keldi. Sora torundu ciberip üyge şakırtırman diymen.
 • Közlerin endiği iş cavlamaydı senin Mıradasıl akam mına kuvustakı oturgan ciğitti köralmadın eralım. Dedi külüp Bayşora:
Muradasıl kart taga cerinden turmadan terezedin aldında bolgan masada oturgan Akmanbet cerinden turup belber koltuğunda oturgan kart’tın kasına kelip, kolun abüp:
 • Menim atım Akmanbet, Şabay’dın ulu bolaman, soragan kisin menmen atam, kaytesin arüvsün mü dep bir takta sandalye canastırıp karttın kasına oturdu.
 • Koş keldin balam, casım seksendi yeşti. Şükür kudayıma savluğum arüv de közlerim bek cavlamaydı onun üşün seni bilalmadım. Kaytesin balam İstanbul’dan kelgenindi tuydum bir köriyim dedim.
 • Koşbulduk savbol atam sen kimlerden bolasın kim diydiler. Atam Şabay’dı bilesindir. Onun balalığından caslığından bilgenlerin bar bolsa aytsana dedi Akmanbet:
Necdet Özen Aktepe
(Rıpkıye) Alpu-Eskişehir

APTAGA : (Sak) Mıradasıl kart bılay ayttı.

Bu haber 1128 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi