NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

(BETCUVMAZ) ŞOMAT AKAY BILAY AYTTI

Necdet ÖZEN

19 Nisan 2013, 22:42

Necdet ÖZEN

Biraz eveli şıgıp ketken Kalamat’ka biz kopşora dep aytarmız, başkaları menim tagılgan atımdı aytmayburun men aytayım da kalk külsün. Maga betcuvmaz Şomat dep aytarlar. Kişkene ekende betimizdi kolumuzdu cuvamız ya bazı da karnımız aşıgıp erten bolsa bet cuvmay sıpraga oturgan vakıtlarda boldu. Bir kün yene yukudan yandım karadım anam rametli yok. Askanaga, azbarga karadım yene tabamadım. Bostanga ketipkoyu meni nege aketmedi dep ösestim ama ogaşek rametli anayım kavun karbız tolturgan şuvalın cavurnuna cüklep ısnap pısnap keldi. Men şırayımdı sıtıp meni nege bostanga aketmedin dep erisip turganda komşu bikelerde keldiler. Anayım da meni yukudan yatmaga kıyalmapkoyu. Bikeler kelgenson erten asın sıpraga salıp meni şakırdı ama men erisip kelmiy askanadın kapısında bosagaga oturdum. O ara ket betindi cuvup kelip otur eriseberme dese de men kelmiymen betimdi de cuvmayman degende komşu bikelerden birevi maga; Aşe bosa saga Betcuvmaz derler, kel asındı ce degende men yene de dese desinler Betcuvmaz bolayım dep akislendim. O künden son menim atım Betcuvmaz bolup kaldı. Niyse senin atanman bolganlarga keliyik. O cıl bir kırlı kar cavmadı, cavsa da küzden egilgen eginlerdi capkan gadar cavmaganga eginler osal boldu. Bu ara yavuryüzü nesi bolup cavunda arüv etip cavmadı ya kıştan kar cavıp eginlerdi corkanday cabıp toprakta tavın almaganga aytaman ya eginlerimiz osal bolup kaldı. Kökke karaymız ama mübarek kökte ne bulut bar ne de cavundun cavayığı. Cuvuk avullarda aynı bizikindiy. Bılay bolganga avuldun kartları cıyılıp endiği cavun duvasına şıgayıkka boldular. Cuvuk avullardan da cavun duvasına şıgılganın tuyduk ama orta caslardakı akaylar ketken ediler ya mübarek bir kırlı cavmadı. Cavun duvası üşün as ne pisiriliyik, cuvuk avullardan da akaylar neler keliyikler ya mına terezeden körüngen orta şeşmedin ekinşi oluğundan sora bolgan yene camidin negizine tuvra bolgan cerge odun ne salınayıktay etip cerge arık kazdık. Biz caslar kalktın üylerinden akelgen odunların bu arıkka cerlestirdik. Koyu bolgan bay kisiler birkaş koşkar berdiler. Başkaları da kasabadan pasle pirij, kuru yüzüm ne akeldirdiler. Aranalardı celestirip ot cağıp kazan asıp soyulgan koşkarlardın etin tolturup pasle pirij pisirip, yüzüm koşabı yasap, avuldun kalkıman cuvuk avullardan keliyik lerge cetiyik gadar as psirip cavun duvası yasadık. Biz de cas bolganga konakbaylık yasap kızmetlenip cuvuruklap cürdük. O vakıtlar bzim avulda okugan oca köp ama paraman nemen ocalık yasamazlar. Kayırı üşün birevsi bir cıl camide namaz kıldırıp ocalık yasar. Niyse avuldun kalkı ocakay aldıda duvaga bayırga şıktık. Ocakay duva etti biz de tabıldık. Bu arada ocakaydın okugan kişkene taslardı aketip kocasuvga atayıkmız. Kocasuv da erekte ya kartlar onda ketmiy biz caslardı ciberiyikke boldular. Bizim de canı caslığımız, menim bekte bılay okuvga, nege ne örtük aytayım beg itikatım yogedi. Şabay da mendiy ya. Şimdi sav tuvul erte vakıtta anyaka köşüp ketken biz akran Appaz rametli de biraz supu yeşinir edi. As cep bolgan sonmu edi ondan burunmu mıtıpkoyuman. Bu okuvlu taslardı barıp taslısuvatta kocasuvga atınız dep kolumuzga işinde okuvlu taslar bolgan birer torba berdiler. Biz üş cas aketip suvga atayıkmız ama o ara ocakay, yene özündüy oca bolup, ocalık yasamagan eki kartka: Siz de okuvlu taslardan berdinizmi dep soradı olar da berdik birevi Şabay’dın algan şuvalda, anabirevsi de Şomat’tadediler. Ocakay da menim okugan taslarım da Appaz da aydi ketsinler dedi. O ara akaylardan birevsi avuldun ocasınman akran bolganga oga şaka etip. Ocadan kalgandın okugan tasları duvalı tuvuldur tutasın sen nege okumadın degenimen üyerde bolganlar küldüler ama ocakay ne ayttı biz tuymay cayav kocasuvga taman colga şıktık. Kişkene balalarman bazı akaylar, bizden burun taslardı suvga birer birer atmaga kettiler. Biz de üşevmiz ketyatkanda men biraz mukallitmen ya akranım Rametli Appaz’ga: Ülaa Appaz sen de bolgan okuvlu taslar ocakaydın okuganları. Şabay’man mendeki de başkalarındın okugan tasları. Üyerde birevi ocakayga ne ayttı tuydunmu bilmem. Ocadan kalgandın okugan tasları suvgada atılsa duva kabul bolmay cavun ne cavmaydeken dedi. Sen kette üyerdekilermen birge taslardı at. Neşebosa bizdekiler duvalı sayılmaydı ya ketmiy kaytayık dep seleke ettim. Appaz rametli de; ondayşiy bolameken, onu ocakay’ga akranları külüyük dep ayttı dep küldü. O ara Şabay da: Ülaaa mendeki taslar okuvlu tuvul bosa men bulardı kocasuvgaşek nege tasıyman dedi. Kocasuv da biraz erek, biz de cayav ketemiz ya. Üyergeşek ketmege erinipkoyumu ne columuzdun aldındagı kırşeşmedin avutuna taslardı tögevuydu. Sora da siz ketiniz dep şeşmedin tasına oturdu. Kaytıp kelgende meni de biyerden alırsınız dedi. Biz bılay bolmaz tur birge ketiyik desek de kelmiy erisip oturup kaldı. Niyse biz Appaz’man ketip taslardı bizdenburun kelgenlermen birer birer suvga atıp keldik. Karadım Şabay şeşmedin basında oturu. Birge avulga kayttık, colda da Şabay’dın taslardı kocasuvga tökmegenin aytmayık desekte rametli Apaz yalan ne aytmagan bir bala bolganga sorasalar men uşunun aytarman ötürük menim işim tuvul dep eristi. Biz avulga kayttık, kalk üylerine darkalgan ama kavege kirip oturganda üyerde bolgan kartlardan birevsi bizge: Koş keldiniz ciğitler taslardı birer birer suvga aktasınızdır ya dep küldü. O ara Appaz da: Şomat’man ekevmiz kocasuvgaşek barıp degeninizdiy ettik ya Şabay bizmen birge kelmiy kırşeşmedin avutundakı suvga töktü taslardı dedi. Kavedeki kartlar akaylar nege bılay ettin dep Şabay’ga soramaga basladılar. O da olarga aylanıp: Em cavum duvası yasaysınız em de yok ocakaydın okugan tasları kabul bolur, yok okumaganları kabul bolmaz ne dep birbirevnizmen seleke etesiniz. Madem olay özünüz ketip taslı suvatka tökkeyediniz. Cavun cavsın dep kudayga kol aşıp calbarasınız, biryaktanda taslar okuvlu mu, başkası okusa kabul bolur mu dep seleke etesiniz. Olay bolsa men de gene suvga töktüm. Kocasuv da suv; kırşeşmedin avutuda suv. Selekenizge bizdi nüşün kosasınız dep turup üyüne tuvra ketevuydu. Üyerde bolgan akaylar birbirevlerine karap kaldılar. Yaa balam işte bılay, senin atan şalt pırtayır edi ama kimi de cerinde akislenip kartlargada ne vakıt, nüşün birbirevlerimen kaytip seleke etiyiklerin üyretir edi.
Akmanbet cerinden turup savbol akam Allah razı bolsun dep Şomay akaydın kolun öptü. Sora da kaveci Bayşora’ga aylanıp:
  • Bu taslısuvat dep aytkan ceriniz kayerde boladı meragetemen, ketip kaytip körermiz. Meni onda aketiyik birev yok mu? dedi.
  • Bu keşe cat, cavun sebeledi ya cerler şamırdır. Biraz soruksunda kün aşkanday bolsa arabadı cektirip ulumman birge atam Baygadı’dı mingizip sizdi ciberermen. Em de atam saga Şabay akamdan bilgenlerin aytar.
Arüv bolur dep süyündü Akmanbet. O akşam asın kaveci Bayşora akeldirdi üyünden. Belber Karaydar, kaveci Bayşora bir de Akmanbet üşevi akşam asın kavede cediler. Kalktın da tutası zaten üylerine akşam asına kaytkanedi. O keşe belbermen birge cattılar gene avuldun odasında. Ertengi kün belber koluna şantasın alıp canasa avulga tıraşka ketti. Akmanbet de avaga karadı, cavun toktap kün aşkan belkim ketermiz Taslısuvat’ka dep süyündü özözüne söylenip. Kavege kirip bardı. Karadı kavede kimseler yok ama bu arada ocakta şay kaynatıpyatkan kavecige kater sorap yene tereze kenrındakı masalardan birevine oturdu. Köp keşikmiy kolunda bir sinimen on onüş caslarında bir bala kirip kelip sinidi Akmanbet’tin bolgan masasına taslap koşkeldi aytıp kolun öptü, sora da ocaktakı kavecige ayolanıp:
  • Bu kün ava arüv, kün cılıtıpyatır, konaktı ketiyik cerine aketirmizmeken, kart atam üyde catakangamı ne asıgadı, ne diysin atam dedi.
  • Tuvra ya dedi kaveci Bayşora terezeden tısyaka karap. Sora da eki şay akelip sinidin bolgan masaga salıp balaga aylandı. Barıp kart atana aytta birazdan konak azir bolayık aydi ketiyik dersin. Sen atlardı cegip kart atandı alıp mında kelgenşek bizde karnımızdı toyguzup bolurmuz
Bala bolur degendiy basın tömenge iyip kaveden şıgıp ketti. Ekevi piyner, irimşik, bir de sızgırma pisirilgen asların cep boldular. Bir araba tıkırtısı tuygan Akmanbet terezeden tısyaka karadı. Camidin kalavındın kenarında kolunda telbige arabadın aydalayık cerine oturgan cas balaman, arabadın işinde ak bir ton kiyip cavurnu kavege tuvra aylangan birevdi kördü. Mınavlarman ketiyikmiz eralım dep tüsünyatkanda Bayşora:
  • Bizim bala atamdı alıp keldi. Azir bolsan sen de min arabagada ketip körersiniz meragetken cerindi. Atamda üyden şıkmay catkanga iykki tarsıktı. Em keter emde laplarsınız. Akşam asında gene mında cermiz,birev şakırsada barmazsın dedi.
Savlukman kal dep arabaga tuvra barıp minmiyburun kart akaydın kolun öptü Akmanbet. Sora da arabaga minip sandığına tösevli minderge oturdu. Cas bala kolundakı telbigelerdi silkelegenimen atlar cürdüler. Avuldan şıgıp akbayırga tuvra cönediler. Avuldun tömeninde bolgan mekteptin aldı betindegi dört beş oluklu şeşmedin kasından geştiler. O caktakı armanlar neler köterilse de cerde iri tobanlar kalgan edi. Olardı körgenimen Akmanbet kart akayga aylanıp:
  • Armanlardın köterilgeni köp bolgandır ya atam dep soradı.
Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) Alpu - Eskişehir

Not : Aptaga (Şaltayak) Baygadı kart bılay ayttı:

Bu haber 1004 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi