NOGAY TÜRKLERİ BÜLTENİ
ANASAYFA DERNEĞİMİZ AVULLAR RESİMLER ANKETLER Z. DEFTERİ NOGAYTÜRKLERİ BÜLTENİ YARDIMLAŞMA_FONU

NOGAYSAAT

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

(ŞALTAYAK) BAYKADI KART BILAY AYTTI

Necdet ÖZEN

24 Nisan 2013, 01:20

Necdet ÖZEN

Şontuk Şabay’dın devamı
(ŞALTAYAK) BAYKADI KART BILAY AYTTI
  • Olay dedi kart akay. Eyyy balam menim atım Baykadı, maga Şaltayak Baygadı dep aytarlar. Cas ekende yasagan işlerimdi nedi bek şalt yasar edim. Kalk bir tarladan bir tasuv akelgende men ekinşidi akelir edim ya onunüştan maga bılay dep ayttılar ama endiği kartaydım, üyde otura otura tarsıgıp kalaman. Caz bolsa nise de suvuk avalarda üyden şıgalmayman. Bu künde kün aşıp azakay cıllı bolganga seni tuydum balam Bayşora’ga meni torunlarımdan birevi kıdırtsın dedim. Onun da esine sen kelipkoyusun. Mına şontuk tondu kiyip aldımada cün corkandı cabınıp colga şıktım. Dedi sora da haa balam ne debyatır edin. Sayi sen Şabay’dın ulusun ama balaban şerde tuvup öskenge biyerlerdi bilmiysin tuvul mu. Armanlar köterildi ya kimi iri tobanlar neler taptalıp kalır ervakıt. Bu taptalgan arman cerlerde bizim caslarman akaylar toylardın son künü kelin tüsüp kiyev kapalmayburun küres yasarlar. Takırşak cerde küres bolmaz biryerlerin avurturlar. Bu taptalıp kalgan tobanlar cımsak bolur. Bazıları da onun üşün taslarlar bılay etip.
Akcol sıra ketken arabadan tögeregine karap:
  • Bu col bizim kasabaga keter. Atarbaman bu cıldan ketermiz. Mınyaktakı cerlerge biz köyastı dermiz. Onun karşıgasında kişkene bayırday cergede Kaykıyer debaytarmız. Avulumuzdun merasında bolgan cerlermen ızanlardın atlarıdır bular.
Araba biraz taga ketkenson bu akcol ekige aylarıldı.
  • Bu ayrılgan cerge kişkene akbayır dermiz, karşıga da appaşık bolup körülgen biraz da bayırlı coldun bolgan cerine de üyken akbayır dermiz. Onun anyagı kasbamızdır. Üyken akbayırdın anyağında bolganga biyerden bek körünavuymaz. Biz şimdi Üyken akbayırdın ong yagına tuvra bolgan colga kiriyikmiz. O colsıra ketip Üyken akbayırdı sırt betke avganson tüzlükteki ızanlarga bararmız ya üyerdekilerge de nışancı dep aytarmız.
Köptenköp üyde catıp kalgan kart cas künleri közaldına kelip avulundun meraların, ızanların anlattı. Bu ara araba üyken akbayırdın töbesine şıgıp sırt betke tuvra avganda tümtüz bir cer keldi aldılarına. Akbayırdın töbesinde egivli bolmagan cerler bolsada tüzlükke tüskende biyergeşek bolganday ızanlardın egivli bolganların kördü Akmanbet. Sırt bette tüzlüktün tam ortasından yeşip tüz ketken temircol körndü belli belgisiz. Sol caklarında özündün trenden tüsken kasabasın kördü. Oga tuvra tuvulda ong yakka aydalgan araba biraz taga ketkenson. Bir suvdun basında toktadılar. Temircolga cuvuk bir temir köpürdün astından yeşken suvdun birden şıganak yasap solga aylanavuygan ceri edi bu toktaganları.

Arabadan tüsmiy suvga tuvra aydadı atlardı cas bala. Suvdun orta cerine kelgenşek arabadın tegerşiklerindin yarısına bile kelmedi şıganaktan sonra ızlı akkan kocasuv. Suvdun ortasında atlar suv iştiler. Sora da bala atlardı aydap suvdan şıgardı arabadı. Col kenarındakı kişkene bayırdın astında toktadı. Atlardın basına işinde tobanman cem bolgan at torbalardı taktı. O bunlardı yasap bolganson kart akaydın kolun tutup arabadan tüsürdü. Bastonuna süykenip suvga tuvra karagan Baygadı kart aytmaga basladı.
  • Bu körgenin Porsuk suvudur balam, biz oga kocasuv dermiz. Köta’ya betlerden tuvup Eskişer’din işinden geşip bizim biyerlerdi suvlaganson biraz taga ketip Ankara’ga barmayburun Sakar degen ondan üyken suvga kosulur. Sırt betten akırın akırın agıpyatkan bu kocasuv şıganak yasap solga tuvra aylanganıman ızlanıp akmaga baslar. Biyeri em taslık emde saydır. Ortasınaşek kirip atlarımızdı suvgardık amasuv arabadın tegerşiklerindin yarısına bile kelmedi. Em say, em de taslı bolganga biz biyerden atlarımızdı, koylarman sıyırlarımızdı suvgarırmız. Avulumuzda meramızda suv köp, şeşmeler de bolsa, bıyakta suv bek yoktur. Ayvanlar biyerden suv işerler. Biyerge onun üştan taslı suvat debaytarmız. Cazga tuvra cünleri kırkılayık koy sürüsün biyerge akelip cuvarmız. O künlerden birevinde senin atan Şabay da bıyakka avuldun buzavların bagıp akelgen. O vakıtlar cası menim mına torunum gadar bolayık. Biz de ekiyüzelli gadar koyumuzdu cuvmaga akeldik. Şabay da buzavlardı yene biyerden suvgargan issi avada mına bayırga tuvra şıgarıp birkaş terek bolgan cerge salkınga catkızgan. Bizim kasımızga keldi. O ara bizim şobanman eki ırgatımız birde men koylardı cuvmayburun üyden bizge üyle ası üşün bir tepsimen salıngan pirijli köbetedi şıgarıp ciyik bolup ortaga aştık. Tögereklesip oturganda Şabay’dı da şakırdık. Barabar cepyatkanda koylardın ürkkenin kördük. Şoban cerinden turup o yakka ketiyik boldu ama bizim ırgatlardan birevi: Şabay kişkene barıp karavıysın dep küldü. Şoban akay da; Şabay endiği toygandır ürkken koy barbosa kaytarıp kelsin degenimen Şabay turup o yakka cuvurup ketti. Sora da keri kelip ötmekke oturdu ama caslık işte balaban tepsi köbetedi talasıp cep pitirdik. Sora da menimen eki ırgat, balaklarımızdı türüp suvdun işine kirdik. Mına yavaş akkan cerden şobandın suvga birer birer aktan koyların akıntıman bizge kelgende tutup kolumuzman cünlerin şaykap cuvup şimdi bolgan cerge şıgarmaga basladık. Birevi suvdun yavaş akkan cerine koylardı birer birer atar, bu say bolgan cerge de üş dört kisi tizilir, suvda caldap kelgen koy cuvulur. O bu tizilgen kisiler moynundan tutup koluman biraz sıypalap cuvar sora da suvdun kenarına alır edik. İşte bılay cuvulur edi koylar. Niyse biz koylardı cuvmaga basladık ama biraz keşiktik. Şobandın tutup atması da biraz zor bolataganga üyerde buzavlardı catkızgan Şabay’ga yene bizim şoban akay: Şabay balam men de koylardı tutmaga say cerge barayım keş kalyatırmız. Sen mınavlardı tutup atavıysana degen. Sora da birşiy aytmay emende balakların türüp bizim kasımızga kelip suvga kirdi. Men de ne boldu degenimen; koylardı Şabay suvga atayık biz de tezmentez cuvarmız dedi. Biz de dörtev bolup kelgen koylardı cuvmaga devam ettik. Bir ara koylar köp kelse de yene tutup tutup cuvduk ama karadık endiği koy kemliydi. Şünküm biz ne kadar koy kalganın mına şıganak bolgan cerden ötürü köralmaymız. Bir karadım Şabay buzavlardın kasına bargan issi avada catkan ayvanlardı turguzup otlatmaga aketiyik bolupyatır. Koylar piti mi dep bakırdık ama Şabay iş tuymagan kisi bolup ayvanlardı aldına alıp Akbayırga meraga tuvra kaytarıp aketti. Şoban akam cuvulgan koylarga karadı közüne az köründü bolayık suvdan şıgıp barıp suvga atılgan cerge karasa yirmbeş otuz gadar koydun üyerde üymelesip kalganın körgen. Bizge taga cuvulayık koy bar dep bakırganıman keri kalganlardı da cuvduk ama akşam karangısıda baslap boldu. Niyse koylardı şoban akama taslap biz arabadı aydap avulga tuvra kettik ama üşevmiz de Şabay’dın nüşün bılay etkenin tüsünüp konuşmaga basladık. Onun kuyun bilgenge, nüşün bılay ettin dep sormadık. Aradan epey kün ötkenson bir akşam asın ciyatkanda şoban akam sarkıldap külüp: Yav dedi, Şabay’man kırda koy bagyatkanda onunda bakkan bızavlarıman raslaşamız, meragetip nüşün taslısuvatta olay etkenin sorasam da bir kırlı aytmadı. Men de sen maga mı öpkeledin dep soraybergenimen ayttı. Tam köbete ciyatkanda koylardın ürküp, men de Şabay kişkene ya ketip karasın dep onu cibergenime sora da kelgende köbetedi bir talay cep pitirip oga taslamaganımızga öpkelegen dedi. Üy kalkı tutasımız küldük ama o ara rrametli anayım; baladın karnı aşıgıpkoyu, sen de özün koylarındı özün barıp kaytarsana nüşün ötmektin ara cerinde Şabay’dı ciberesin dep şoban akamdı tazirledi. Yaa işte balam senin atan Şabay’man biz bu Taslısuvat’ta köp koy cuvduk, köp ayvan suvgardık, arada issi künlerde bu suvga kirip köp şobunup caldadık dedi.
Baygadı kart bılay aytıp bolganson torunuman Akmanbet kolundan tutup arabaga mingizdiler. Özleri de minip avulga taman cönediler. Avulga kelip kavedin aldındakı colga toktaganda Akmanbet arabadan tüsüp kart akaydın kolun öbüp amanlık savluk tilep kaslarından ayrılayıkta karadı karttın süyüngenge mi, birttaga taslı suvatka kelip kelalmayığı esine tüskengemi ne közlerinden belli belgisiz cas tıgırganın kördü. Sora da atası esine kelip onunda közünden caslar tıgırdı ama köstermiy basın iyip kavege tuvra cürdü. Kaveci Bayşora’ga sav bol dep aytıp oturganda, yene terezedin kasında bolgan kartlardan birevsi közlerin uykalap bakraytıp oga karadı. O karttın bılay etip karaganın körgen korucu Şomay:
  • Banadan bertli sorabyatıredin ya pelvanakam, mına adanasın Şabay’dın ulu kasına kelip oturdu kaberin yok dep küldü.
Kasına kelip oturgan Akmanbet’ke tagada bir canasıp közlerin birttaga uykalap karadı kart akay.
  • Olay mı balam abaylamay kaldım, üyden bek şıkkanım yogedi ama Şabay’dın ulu kelgen dep tuyganıman şıgıp keldim dep bılay ayttı:
Necdet Özen
Aktepe (Rıpkıye) Alpu - Eskişehir

Not : Aptaga; (Pelvan) Amanbay kart bılay ayttı

Bu haber 3257 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖŞE YAZILARI

Nogay Halkım Tileymen.08 Mayıs 2014


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi